CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

I 2013 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet med sikte på å slå sammen Samordna opptak (SO) og Felles studentsystem (FS) til et felles tjenestesenter på det studieadministrative området. Nye vedtekter ble utarbeidet av departementet, og FSAT ble oppnevnt i juni 2014. Den 01.01.2017 ble FSAT og CRIStin slått sammen. Organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Vedtekter for CERES

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet 2. desember 2016

§1 Virkeområde

Virksomhetens navn er CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier. CERES er organisert iht. universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd. Driften er lagt til Universitetet i Oslo (UiO), men styret for universitetet er ikke ansvarlig for den faglige virksomheten til CERES.

Kunnskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet deltar i styringsdialogen med senteret. Ledere for både studieadministrative tjenester og forskningstjenester skal være representerte i styringsdialogen.

§ 2 Formål

Senteret skal utføre oppgaver etter delegasjon fra departementene og skal være et rådgivende organ for departementene i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Senteret har sine virkefelt innen studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access.

Senteret skal være leverandør av kostnadseffektive tjenester og produkter av høy kvalitet, samt anskaffe, utvikle, og drifte fellessystemer i tråd med institusjonenes og eiernes behov.

Senteret skal bidra til standardisering, effektivisering og kvalitetssikring av studieadministrative og forskningsadministrative rutiner ved institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

Studier

- Senteret skal forvalte, utvikle, vedlikeholde og drifte studieadministrative systemer og tjenester til norske universiteter og høyskoler.

- Systemene og tjenestene skal bidra til mest mulig effektiv og korrekt studieadministrasjon samt bidra til sammenheng og helhet i institusjonenes studieadministrasjon.

- Det samordnede opptaket utgjør en viktig del av de studieadministrative systemene og tjenestene.

- Senteret skal utvikle, utarbeide og levere nødvendig statistikk og rapporter og bidra til spredning av resultatene.

- Senteret skal ivareta sekretariatsfunksjoner for de nasjonale klagenemndene for opptaks- og studentsaker.

Forskning

- Senteret skal gi korrekt og oppdatert informasjon om forskning i Norge, og gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng. Senteret skal gjøre åpent tilgjengelig kvalitetssikrede data om vitenskapelig

publisering i en felles nasjonal database som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

- Senteret skal ha det nasjonale ansvaret for å fremforhandle lisens- og konsortieavtaler på vegne av forskningsinstitusjonene og gi norske forskere tilgang til relevant litteratur som grunnlag for sitt arbeid.

- Senteret skal ha det nasjonale ansvaret som koordinatorer og pådrivere for åpen tilgang til forskning.

§ 3 Styret

Styret for senteret har det overordnete ansvaret for den faglige virksomheten og for de administrative oppgaver som er lagt til senteret.

Styret er et kollegialt organ der alle medlemmene har likt ansvar.

Sammensetning

Styret skal ha syv medlemmer, hvorav to medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren, ett fra instituttsektoren og ett fra regionale helseforetak.

Norsk studentorganisasjon utpeker ett medlem.

To medlemmer velges av og blant de ansatte ved senteret.

Det kan i tillegg oppnevnes varamedlemmer fra de representerte sektorene.

Kunnskapsdepartementet oppnevner styret og peker ut leder og nestleder i styret, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Funksjonsperiode

Funksjonsperioden for styret er normalt fire år.

Funksjonsperioden for styremedlemmet oppnevnt av Norsk studentorganisasjon er normalt to år.

Observatør

UiO som vertsinstitusjonen kan møte som observatører i styret. Observatørene har talerett.

UiO har også forslagsrett i saker som vedrører drift og administrative oppgaver.

Styrets forretningsorden

Styret fastsetter selv sin forretningsorden.

Styrets godtgjørelse fastsettes av Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 4 Styrets oppgaver

Styret har ansvar for den faglige virksomheten og det strategiske ansvaret for den fremtidige utviklingen. Med den faglige virksomheten menes de oppgavene som senteret tildeles gjennom vedtekter og tildelingsbrev eller de oppgaver senteret påtar seg gjennom avtaler med andre oppdragsgivere.

Styret treffer beslutninger om senterets virksomhet innenfor de rammer og mål som gis av departementene.

Daglig leder for CERES ansettes av UiO etter innstilling fra styret for CERES, og har sitt formelle arbeidsforhold knyttet til UiO. Øvrige ansatte i CERES ansettes av UiO etter innstilling fra daglig leder eller den som daglig leder bemyndiger. Styret fastsetter instruks for daglig leder.

Styret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap.

§ 5 Leder med ansvar for forskningstjenester

CERES skal ha en leder med ansvar for forskningstjenester. Denne rapporterer til daglige leder, og har tale- og forslagsrett i styremøtene. Forskningstjenester organiseres som egen enhet.

§ 6 Brukermedvirkning

Senteret skal være et bindeledd mellom institusjonene og sikre brukermedvirkning for de institusjonene som bruker de produktene og tjenestene som senteret tilbyr. Senteret skal etablere hensiktsmessige brukerfora på strategisk og operativt nivå for å sikre god dialog med brukerne om planlegging og utvikling knyttet til de ulike tjenesteområdene. Styret fastsetter hvordan brukermedvirkning skal ivaretas.

§ 7 Økonomi

Senteret finansieres med årlig bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og brukerbetaling med mindre annet bestemmes i budsjettprosessen og tildelingsbrev.

Senteret kan påta seg oppdrag finansiert av andre, når dette styrker senterets primære formål.

Det skal føres særskilt regnskap for senterets virksomhet.

§ 8 Rettigheter og plikter

Staten ved det aktuelle departementet eier senterets produkter og rettigheter.

Styret fastsetter nærmere bestemmelser om hvem som kan benytte seg av senterets produkter og tjenester og hvilke forpliktelser brukerne må påta seg for å kunne nytte senterets produkter og tjenester.

Universiteter og høyskoler kan benytte seg av senterets studieadministrative systemer og tjenester uten å delta i det samordnede opptaket.

Forskningsinstitusjonene kan benytte seg av CRIStins systemer og tjenester uten å være en del av finansieringsordningen for resultatbasert omfordeling.

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene fastsettes av Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.