Styret for CERES

Styret for senteret har det overordnete ansvaret for den faglige virksomheten og for de administrative oppgaver som er lagt til senteret.

Styret er et kollegialt organ der alle medlemmene har likt ansvar.

Styrets medlemmer

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt følgende medlemmer til styret for CERES:


• Christen Soleim – styreleder, UiB
• Anne Borg –  NTNU
• Per Morten Sandset - OUS
• Vibeke Opheim – NIFU
• Kristian Myhre - Norsk Student Organisasjon
• Katrine Elida Aaland - CERES
• Geir Sverre Andersen – CERES

• Johannes Falk Paulsen - observatør fra vertsinstitusjonen, UiO

Styrets oppgaver

Styret har ansvar for den faglige virksomheten og det strategiske ansvaret for den fremtidige utviklingen. Med den faglige virksomheten menes de oppgavene som senteret tildeles gjennom vedtekter og tildelingsbrev eller de oppgaver senteret påtar seg gjennom avtaler med andre oppdragsgivere.

Styret treffer beslutninger om senterets virksomhet innenfor de rammer og mål som gis av departementene.

Daglig leder for CERES ansettes av UiO etter innstilling fra styret for CERES, og har sitt formelle arbeidsforhold knyttet til UiO. Øvrige ansatte i CERES ansettes av UiO etter innstilling fra daglig leder eller den som daglig leder bemyndiger. Styret fastsetter instruks for daglig leder.

Styret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap.

Sammensetning

Styret skal ha syv medlemmer, hvorav to medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren, ett fra instituttsektoren og ett fra regionale helseforetak;

  • Norsk studentorganisasjon utpeker ett medlem
  • To medlemmer velges av og blant de ansatte ved senteret
  • Det kan i tillegg oppnevnes varamedlemmer fra de representerte sektorene
  • Kunnskapsdepartementet oppnevner styret og peker ut leder og nestleder i styret, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet

Observatør

UiO som vertsinstitusjonen kan møte som observatører i styret. Observatørene har talerett. UiO har også forslagsrett i saker som vedrører drift og administrative oppgaver.

Styrets forretningsorden

Styret fastsetter selv sin forretningsorden. Styrets godtgjørelse fastsettes av Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Funksjonsperiode

Funksjonsperioden for styret er normalt fire år. Funksjonsperioden for styremedlemmet oppnevnt av Norsk studentorganisasjon er normalt to år.

Publisert 16. jan. 2017 16:28 - Sist endret 16. mai 2017 13:59