English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

CERES Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 177 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – Open Access.

For deltakere i bibliotekkonsortier

CERES har fra høsten 2017 nye interne sider for konsortiedeltakere gjennom adminstrasjonssystemet Edvarda.

Logg inn i Edvarda

Meldinger fra LÅT

 • Sverige tar stilling for open tilgang – sier opp avtalen med Elsevier 16. mai 2018 10:05

  Etter 20 år sier dei svenske forskingsbiblioteka opp avtalen med Elsevier. Grunnen er at forlaget ikkje møter krava til open tilgang.

 • Vi er Unit 16. mai 2018 09:51

  Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

  Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.

 • Taylor & Francis trekker "Moving Wall" 23. feb. 2018 13:26

  Taylor & Francis har beslutta å trekke sin såkalla "Moving Wall", ei endring i abonnementsavtalane som ville føre til at abonnentane ikkje lenger skulle få tilgang til elektroniske årgangar eldre enn 20 år.

Åpen tilgang (Open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar.

CERES er nasjonale koordinatorer for dette arbeidet.

CERES forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

 

Kva gjer CERES på Open Access-feltet?

CERES har fokus på desse hovudområda i arbeidet sitt med Open Access:

 • Infrastruktur
 • Strategi
 • Informasjon

 

Døme på prosjekt og arbeid CERES er involvert i framover er:

 • Partnar i  PASTEUR4OA (EU-prosjektet.
 • Partnar i  OpenAIRE2020 (EU-prosjekt).
 • Revidere metadatahandboka.
 • Integrering av NORA i Cristin si nye søketeneste.
 • Nettverksbygging og informasjon


Kva er Open Access?

Open Access inneber at vitskaplege publikasjonar gjerast fritt tilgjengeleg på web. Forfattar eller opphavsmann beheld opphavsretten til publikasjonen, men gir brukarane løyve til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten utan å forlange vederlag.

Kvifor Open Access?

 • Fordi informasjon og kunnskap bør vere fritt tilgjengeleg
 • Fordi forsking delast solidarisk med dei som ikkje har råd til å kjøpe tilgang til den
 • Fordi forskinga er betalt med skattepengar
 • Fordi Open Access bidrar til auka spreiing av forsking - òg til nye brukargrupper
 • Fordi forfattaren ikkje seier frå seg alle rettane til publikasjonen til eit forlag.

 

Arrangementer

Nyheter fra våre leverandører