Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene er etablert for en periode på tre år fra 2018.

En faglig publiseringskomité valgte ut  tidsskriftene som inngår i ordningen fra 2018. Utvelgelsen ble foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

denne siden finnes utfyllende informasjon om prosessen for å melde inn tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap til vurdering.

 

I løpet av 2017 ble det valgt tidsskrift som skal kjøpes inn for en periode på tre år (2018–2020). Finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden vil være gjennom tre aktører:

  • Forskningsrådet vil videreføre sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet.
  • Kunnskapsdepartementet vil bidra til finansieringen som en overgangsordning.
  • Kunnskapsdepartementet anmoder også forskningsinstitusjonene til å bidra til konsortiet med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter. Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har allerede gitt sin tilslutning til dette, og flere biblioteker vil bli kontaktet.

CERES, i samråd med Universitets- og høgskolerådet og Forskningsrådet, koordinerer prosessen med tre grupper aktører:

1. Utgivere av tidsskrift og tidsskrifteiere

Disse fikk mulighet til å melde på tidsskrift man mener er sentrale nasjonale tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og som oppfyller formelle vilkår for å delta i ordningen.

Innmelding av tidsskrift til ordningen var  via et skjema som blir publisert på disse nettsidene.

2. En publiseringskomité som består av tre medlemmer fra humaniora og tre medlemmer fra samfunnsvitenskapene valgte ut sentrale nasjonale tidsskrift som skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet. Anbefalingen ble gjort med utgangspunkt i påmeldte tidsskrift, og med støtte i informasjon fra forskningsinformasjonssystemet Cristin. Antallet tidsskrift som inngår i ordningen beror på bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene prises.

3. Forskningsinstitusjonene, ved bibliotekene, vil være diskusjonspartner for CERES på lignende måte som i andre forhandlinger.

Les mer:

Videre informasjon om prosessen for å få et tidsskrift vurdert for perioden 2018-20

Tidsskrift som har fått støtte 2018-2020

Nyhetssak på Forskningsrådets hjemmesider

Humaniorameldingen: Nasjonal konsortiemodell for innkjøp av åpne norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (pkt 5.3.2)

Publisert 31. mai 2018 14:51 - Sist endret 31. mai 2018 14:58