Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kristian Myhre, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Johannes Falk Paulsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen

Agnethe Sidselrud (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 3.3.16

Referat (FSAT-16-034)

Sak 2  Orienteringer

  1. Møte 7. april mellom FSAT og KD om Gjedrem-utvalgets rapport
  2. Seminar om effektivisering og omstilling i kunnskapssektoren 19. april
  3. FS-Kontaktforum i København 19.-20. april
  4. Fellesseminar for FSAT i Gdansk 25.-26. april
  5. Studiedirektørmøte i Kristiansand 27.-28. april
  6. Møte 11. mai mellom FSAT og KD om status for opptak 2016
  7. Møte 11. mai mellom KD, FSAT, HOD og CRIStin
  8. Møte 12. mai i Studieadministrativt utvalg i UHR
  9. Møte 24. mai i arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Vedtakssaker

Sak 3  Tertialrapport for 1. tertial

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-043-1)

Tertialrapport 1. tertial (FSAT-16-043-2)

Sak 4  Strategi for FSAT - tiltak for operasjonalisering

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-059-1)

Tiltaksplan (FSAT-16-059-2)

Sak 5  Evaluering av styrets arbeid for perioden høst 2015 - vår 2016

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-050)

Sak 6  Evaluering av direktør ift resultatmål for perioden høst 2015 - vår 2016

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-051-1)

Sak 7  Resultatmål for direktør for perioden høst 2016 - vår 2017

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-062)

Sak 8  Risikoanalyse for FSAT - plan for gjennomføring

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-048-1)

Fremdriftsplan (FSAT-16-048-2)

Drøftingssaker

Sak 9 Hovedprioriteringer og arbeidsoppgaver for 2017

Saksfremlegg (FSAT-16-040-1)

Notat (FSAT-16-040)

Sak 10 Risikovurdering av opptak 2016

Saksfremlegg (FSAT-16-049-1)

Risikoanalyse (FSAT-16-049)

Orienteringssaker

Sak 11  Oppfølging av Gjedrem-utvalgets rapport v/Arne Lunde

Saksfremlegg (FSAT-16-061)

Sak 12  Plattform for mulig fusjon mellom FSAT og CRIStin - videre prosess

Saksfremlegg (FSAT-16-057-1)

Utkast til svarbrev (FSAT-16-057-2)

Brev av 23.5. fra KD (FSAT-16-057-3)

Sak 13 Status for fusjoner

Saksfremlegg (FSAT-16-058)

Sak 14 Årsrapport for drift 2015

Saksfremlegg (FSAT-16-056-1)

Rapport (FSAT-16-056-2)

Sak 15 Årsrapport for Felles klagenemnd 2015

Saksfremlegg (FSAT-16-060-1)

Årsmelding (FSAT-16-060-2) 

Sak 16 Eventuelt

 

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør for FSAT

Publisert 7. juni 2016 02:07