Stor økning i antall klager på innsynsbegjæringer i universitets- og høyskolesektoren

Felles klagenemnd har i 2017 behandlet et stort antall klager på innsynsbegjæringer i sektoren. Antall saker etter offentlighetsloven har økt med over 100 prosent sammenlignet med fjoråret. I årsmeldingen finner du sammendrag av de viktigste sakene.

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet av institusjonene med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10, i tillegg til klager over avslag på innsynsbegjæringer.

I 2017 fattet Felles klagenemnd vedtak i totalt 141 saker, med denne fordelingen:

Fusk 66
Innsyn etter offentlighetsloven 64
Merknader på politiattest 5
Skikkethet 3
Advokatsalær 2
Uredelig opptreden 1


Se årsmeldingene fra tidligere år.

Publisert 31. aug. 2018 10:40 - Sist endret 31. aug. 2018 10:41