Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10. Dette er saker om annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene vil derfor kunne være retningsgivende for de vurderinger som klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i tilsvarende saker.

Nemnda består av syv medlemmer valgt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for to år av gangen. Fra 1. april 2018 består nemnda av:

  • Marianne Klausen (leder)

  • Bjørn Henning Østenstad (nestleder)

  • Mari Arnekleiv Bækkelund (student)

  • Ruben Haugland (student)

  • Greta Hilding  (medlem)

  • Kjetil Sudmann Larssen (medlem)

  • Kristin Fjelde Tjelle (medlem)

  • Varamedlemmer

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) er sekretariat for Felles klagenemnd. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder. For tiden er det Deeksha Bhatnagar og Ingrid Olsen Fossum (kun innsynssaker) som fungerer som sekretærer for nemnda.

Klager på vedtak som blir opprettholdt i studentsaker innenfor kompetanseområdet til Felles klagenemnd, skal sendes til Unit. Det er viktig at alle dokumentene i saken blir vedlagt klagen.

Neste møte i Felles klagenemnd

Neste klagenemndsmøte vil finne sted 6. februar 2019.

Klagesaker kan sendes inn til sekretariatet fortløpende.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 84 18 00 (10-15)                               

Telefaks: 22 84 18 01

Postadresse:  Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning v/Felles klagenemnd, Postboks 5883 Majorstuen 0308 Oslo

 


Innsynssaker

Fra 01.06.2015 er Felles klagenemnd rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 5-1 syvende ledd, delegert kompetanse til å behandle klager på institusjonenes avgjørelser etter offentleglova til Felles klagenemnd.

I klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven, er det Kunnskapsdepartementet som er rett klageinstans.

Klagesaker som gjelder avslag på krav om innsyn, vurdert etter offentleglova, kan oversendes elektronisk til Felles klagenemnd, på denne e-postadressen: innsyn-klageinstans@fsat.no

Utdanningsinstitusjonene oppfordres til å sende inn sakene ved bruk av FileSender (tjenesten tilbys av Uninett).

Andre klagesaker som gjelder annullering eller utestenging på grunn av fusk, uskikkethet eller politiattester, eller saker om advokatsalær, må fortsatt sendes i posten.

Kontaktperson for innsynssaker er Ingrid Olsen Fossum.

 

Publisert 12. des. 2017 10:48 - Sist endret 8. jan. 2019 14:40