Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 24 til § 27, jf. forskrift om fagskoleutdanning kapittel 2. Dette er saker om annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest.

Nemnda består av seks medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Departementet har oppnevnt følgende medlemmer fra 01.03.2017:

  • Marianne Klausen                             (leder)
  • Øystein Holmedal-Hagen                  (nestleder)
  • Tor Olavson Skjerdal                        (student)
  • Claudia Lucia Grønhaugen              (student)
  • Marthe Dirdal
  • Arne Brenden

Vararepresentanter:

  • Malin Albrecht Ellingsen                     (student)
  • Torill Marion Flatebø
  • Eigil E. Norén

 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), fungerer som sekretariat for fagskolenemnda. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

Det er den enkelte fagskolen som har ansvaret for å forberede og sende inn klagesaker til fagskolenemnda, når studenten klager på vedtaket. Ved oversendelsen er det viktig at alle saksdokumentene blir vedlagt klagen.

 

Sakene sendes inn per post til:

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning v/Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning, Postboks 5883 Majorstuen 0308 Oslo

 

Publisert 25. apr. 2017 11:45 - Sist endret 23. nov. 2018 10:36