English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 177 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – open access.

Åpen tilgang (open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar. Unit LÅT er nasjonale koordinatorar for dette arbeidet.

Vi forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

For deltakere i bibliotekkonsortier

Administrasjon av lisensavtalene gjøres i verktøyet Edvarda.

Gå til Edvarda

Meldinger fra Unit LÅT

 • Plan S er klar 31. mai 2019 10:22

  Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlision S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

 • Forklaring av Elsevier-avtalen 3. mai 2019 13:26

  Det har vore mykje merksemd om den nye Elsevier-avtalen, og vi i Unit har fått mange spørsmål frå media og frå biblioteka. Vi har derfor oppretta ei nettside der vi har lista opp hovudtrekka i avtalen. Denne sida har òg tekst som freistar å forklare avtalen, basert på spørsmåla vi har fått. Her finn de òg lister over titlar med lesetilgang og kva for tidsskrift forskarane kan og ikkje kan publisere i.

 • Kva er en overgangsavtale (transformative agreement)? 23. apr. 2019 14:50

  I samband med at stadig fleire forskingsresultat blir publisert ope, har det dukka opp ei rekkje nye termar. På bloggen The Scholarly Kitchen søkjer professor Lisa Janicke Hinchcliffe å svare på desse spørsmåla:

  Kva er ein les og publiser (read and publish)-avtale?

  Er avtalen Plan S-kompatibel (Plan S-compliant)?

  Kva gjer ein avtale til ein overgangsavtale (transformative agreement)?

Nyheter fra våre forlag

 • CUP: Buying ebooks the smart way using Evidence Based Acquisition (EBA) 30. okt. 2018 09:21

  The Cambridge EBA is an affordable way to deliver access to the full catalogue of Cambridge University Press published titles and helps institutions buy titles that are actually used.

 • Mendeley 20. aug. 2018 11:31

  Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research:

 • Emerald eBook collection 28. feb. 2018 11:14

  New purchasing options and New eBooks