English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

Foto: Shutterstock

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer 34 konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 127 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – open access.

 

Nyhetssak om koronavirus og tilgang til e-ressurser på openaccess.no

 

Merk at disse sidene er i ferd med å avvikles. Innholdet som gjenstår her vil bli flyttet over til openaccess.no når vi har utviklet en ny webløsning.

Åpen tilgang (open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar. Unit LÅT er nasjonale koordinatorar for dette arbeidet.

Vi forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

For deltakere i bibliotekkonsortier

Administrasjon av lisensavtalene gjøres i verktøyet Edvarda.

Gå til Edvarda

Meldinger fra Unit LÅT

  • Bruk av lisensar i open publisering 18. juli 2019 13:37

    Kunnskapsdepartementet har bede Unit, i samarbeid med Noregs forskingsråd og Universitets- og høgskolerådet, om ei utreiing av «rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpne vitenskapelige publikasjoner og datasett i Norge, herunder spørsmål om forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og problemstillinger knyttet til bruk av cc-lisenser.»

  • Intensjonsavtale mellom Unit og SpringerNature: Oppfyller alle krav til open publisering 9. juli 2019 11:02

    Eit særs godt forhandlingsresultat gjer at det no foreligg ein intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegner av norske forskingsinstitusjonar. Den nye avtalen er treårig og gjeld frå 2020.

  • Plan S er klar 31. mai 2019 10:22

    Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlision S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.