Aktuelle saker

Publisert 15. mars 2019 14:12

Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

Publisert 12. mars 2019 12:07

Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Publisert 1. mars 2019 13:01

På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Publisert 22. feb. 2019 12:37

Den europeiske universitetsorganisasjonen EUA har tatt initiativ til en internasjonal konsekvensutgreiing av innføring av åpen publisering av all offentlig finansiert forskning. Statsråd Iselin Nybø lover at regjeringen vil gi støtte til denne undersøkelsen.

Publisert 11. jan. 2019 12:51
Publisert 23. nov. 2018 11:10

Kva bør biblioteket vere kjent med? 

Publisert 22. okt. 2018 12:19

Vårmøtet for konsortiedeltakarar blir halde 11. mars i Trondheim.

Publisert 6. sep. 2018 12:52

På denne siden vil Unit publisere blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser det europeiske forskningsrådets erklæring om at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert åpent fra 2020. Siden oppdateres.

Publisert 4. sep. 2018 12:10

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Publisert 20. aug. 2018 13:29

En workshop-rapport med navnet Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition ble publisert i juni 2018. Den ser på hvordan tidsskriftpakker, såkalte “Big deals” kan være en utfordring i overgangen til modeller for åpen tilgang (Open access).

Publisert 10. aug. 2018 14:21

Gruppen för Licenser och Open Access (LOA) ved Kungliga biblioteket i Sverige har laget en god og nyttig oversikt over ressurser som gjør det enklere å søke etter artikler med åpen tilgang

Publisert 12. juli 2018 10:46

På den nye nettstaden til Unit har LÅT fått publisert ei sak som ser på  merksemda forhandlingane med dei store forlaga har fått i det siste. Også bakgrunnen for forhandlingane blir forklart her.

Publisert 9. juli 2018 11:20

Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Publisert 16. mai 2018 10:05

Etter 20 år sier dei svenske forskingsbiblioteka opp avtalen med Elsevier. Grunnen er at forlaget ikkje møter krava til open tilgang.

Publisert 16. mai 2018 09:51

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.  

Publisert 23. feb. 2018 13:26

Taylor & Francis har beslutta å trekke sin såkalla "Moving Wall", ei endring i abonnementsavtalane som ville føre til at abonnentane ikkje lenger skulle få tilgang til elektroniske årgangar eldre enn 20 år.

Publisert 15. feb. 2018 12:37

Sesjonen tirsdag 20. mars på 2x45 minutter er et sammenhengende program.

Publisert 8. feb. 2018 15:03

Sidan starten av 2017 har vi fusjonert i fleire omgangar, bytta namn, fått fleire nye oppgåver, nytt administrasjonssystem og nye nettsider. Vi forsøker oss på ei oppsummering av 2017 og førebels plan for vidare arbeid i 2018.

Publisert 8. feb. 2018 10:31

LIBER, som er sammenslutningen av europeiske forskningsbiblioteker, har samlet seg om fem prinsipper for inklusjon av åpen tilgang i forhandlingene med akademiske forlag. De fem nordiske konsortiene står alle bak LIBERs prinsipper.

Publisert 7. feb. 2018 09:42

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

Publisert 7. feb. 2018 09:42

Denne nettsida beskriver prosessen i 2017 for å få eit tidsskrift vurdert for perioden 2018—20. Tidsskrifta for perioden er valt ut, og det er såleis ikkje lenger mogleg å søke støtte.

Publisert 27. nov. 2017 11:06

Publiseringskomiteén for hum-sam-tidsskrift har tatt en avgjørelse på hvilke tidsskrift som skal få støtte for perioden 2018-2020.

Publisert 16. nov. 2017 15:23

I januar 2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av Uninett. Det vil derfor bli møte for konsortiedeltagere som en del av BIBSYS-konferansen 20. og 21. mars 2018.

Publisert 1. okt. 2017 21:15

In 2017 a selection of key Norwegian language journals in social sciences and humanities was flipped to Open Access. A consortium has been established to select and provide funding for journals on a three year basis.

Publisert 16. mai 2017 15:17

LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.