Aktuelle saker

Publisert 18. juli 2019 13:37

Kunnskapsdepartementet har bede Unit, i samarbeid med Noregs forskingsråd og Universitets- og høgskolerådet, om ei utreiing av «rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpne vitenskapelige publikasjoner og datasett i Norge, herunder spørsmål om forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og problemstillinger knyttet til bruk av cc-lisenser.»

Publisert 9. juli 2019 11:02

Eit særs godt forhandlingsresultat gjer at det no foreligg ein intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegner av norske forskingsinstitusjonar. Den nye avtalen er treårig og gjeld frå 2020.

Publisert 31. mai 2019 10:22

Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlision S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

Publisert 3. mai 2019 13:26

Det har vore mykje merksemd om den nye Elsevier-avtalen, og vi i Unit har fått mange spørsmål frå media og frå biblioteka. Vi har derfor oppretta ei nettside der vi har lista opp hovudtrekka i avtalen. Denne sida har òg tekst som freistar å forklare avtalen, basert på spørsmåla vi har fått. Her finn de òg lister over titlar med lesetilgang og kva for tidsskrift forskarane kan og ikkje kan publisere i.

Publisert 23. apr. 2019 14:50

I samband med at stadig fleire forskingsresultat blir publisert ope, har det dukka opp ei rekkje nye termar. På bloggen The Scholarly Kitchen søkjer professor Lisa Janicke Hinchcliffe å svare på desse spørsmåla:

Kva er ein les og publiser (read and publish)-avtale?

Er avtalen Plan S-kompatibel (Plan S-compliant)?

Kva gjer ein avtale til ein overgangsavtale (transformative agreement)?

Publisert 23. apr. 2019 14:33

Noreg er først ute med å gå i partnarskap med Elsevier om ein pilotavtale som gjer det mogleg for norske forskarar å publisere ope (open access) i dei aller fleste av forlaget sine tidsskrift.

Publisert 15. mars 2019 14:12

Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

Publisert 12. mars 2019 12:07

Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Publisert 1. mars 2019 13:01

På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Publisert 22. feb. 2019 12:37

Den europeiske universitetsorganisasjonen EUA har tatt initiativ til en internasjonal konsekvensutgreiing av innføring av åpen publisering av all offentlig finansiert forskning. Statsråd Iselin Nybø lover at regjeringen vil gi støtte til denne undersøkelsen.

Publisert 11. jan. 2019 12:51
Publisert 23. nov. 2018 11:10

Kva bør biblioteket vere kjent med? 

Publisert 22. okt. 2018 12:19

Vårmøtet for konsortiedeltakarar blir halde 11. mars i Trondheim.

Publisert 6. sep. 2018 12:52

På denne siden vil Unit publisere blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser det europeiske forskningsrådets erklæring om at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert åpent fra 2020. Siden oppdateres.

Publisert 4. sep. 2018 12:10

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Publisert 20. aug. 2018 13:29

En workshop-rapport med navnet Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition ble publisert i juni 2018. Den ser på hvordan tidsskriftpakker, såkalte “Big deals” kan være en utfordring i overgangen til modeller for åpen tilgang (Open access).

Publisert 10. aug. 2018 14:21

Gruppen för Licenser och Open Access (LOA) ved Kungliga biblioteket i Sverige har laget en god og nyttig oversikt over ressurser som gjør det enklere å søke etter artikler med åpen tilgang

Publisert 9. juli 2018 11:20

Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Publisert 16. mai 2018 10:05

Etter 20 år sier dei svenske forskingsbiblioteka opp avtalen med Elsevier. Grunnen er at forlaget ikkje møter krava til open tilgang.

Publisert 16. mai 2018 09:51

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.  

Publisert 23. feb. 2018 13:26

Taylor & Francis har beslutta å trekke sin såkalla "Moving Wall", ei endring i abonnementsavtalane som ville føre til at abonnentane ikkje lenger skulle få tilgang til elektroniske årgangar eldre enn 20 år.

Publisert 15. feb. 2018 12:37

Sesjonen tirsdag 20. mars på 2x45 minutter er et sammenhengende program.

Publisert 8. feb. 2018 15:03

Sidan starten av 2017 har vi fusjonert i fleire omgangar, bytta namn, fått fleire nye oppgåver, nytt administrasjonssystem og nye nettsider. Vi forsøker oss på ei oppsummering av 2017 og førebels plan for vidare arbeid i 2018.

Publisert 8. feb. 2018 10:31

LIBER, som er sammenslutningen av europeiske forskningsbiblioteker, har samlet seg om fem prinsipper for inklusjon av åpen tilgang i forhandlingene med akademiske forlag. De fem nordiske konsortiene står alle bak LIBERs prinsipper.

Publisert 7. feb. 2018 09:42

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.