Aktuelle saker

Publisert 23. nov. 2018 11:10

Hva bør biblioteket være kjent med? 

Publisert 22. okt. 2018 12:19

Vårmøtet for konsortiedeltakarar blir halde 11. mars i Trondheim.

Publisert 6. sep. 2018 12:52

På denne siden vil Unit publisere blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser det europeiske forskningsrådets erklæring om at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert åpent fra 2020. Siden oppdateres.

Publisert 4. sep. 2018 12:10

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Publisert 20. aug. 2018 13:29

En workshop-rapport med navnet Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition ble publisert i juni 2018. Den ser på hvordan tidsskriftpakker, såkalte “Big deals” kan være en utfordring i overgangen til modeller for åpen tilgang (Open access).

Publisert 10. aug. 2018 14:21

Gruppen för Licenser och Open Access (LOA) ved Kungliga biblioteket i Sverige har laget en god og nyttig oversikt over ressurser som gjør det enklere å søke etter artikler med åpen tilgang

Publisert 12. juli 2018 10:46

På den nye nettstaden til Unit har LÅT fått publisert ei sak som ser på  merksemda forhandlingane med dei store forlaga har fått i det siste. Også bakgrunnen for forhandlingane blir forklart her.

Publisert 9. juli 2018 11:20

Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Publisert 16. mai 2018 10:05

Etter 20 år sier dei svenske forskingsbiblioteka opp avtalen med Elsevier. Grunnen er at forlaget ikkje møter krava til open tilgang.

Publisert 16. mai 2018 09:51

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.  

Publisert 23. feb. 2018 13:26

Taylor & Francis har beslutta å trekke sin såkalla "Moving Wall", ei endring i abonnementsavtalane som ville føre til at abonnentane ikkje lenger skulle få tilgang til elektroniske årgangar eldre enn 20 år.

Publisert 15. feb. 2018 12:37

Sesjonen tirsdag 20. mars på 2x45 minutter er et sammenhengende program.

Publisert 8. feb. 2018 15:03

Sidan starten av 2017 har vi fusjonert i fleire omgangar, bytta namn, fått fleire nye oppgåver, nytt administrasjonssystem og nye nettsider. Vi forsøker oss på ei oppsummering av 2017 og førebels plan for vidare arbeid i 2018.

Publisert 8. feb. 2018 10:31

LIBER, som er sammenslutningen av europeiske forskningsbiblioteker, har samlet seg om fem prinsipper for inklusjon av åpen tilgang i forhandlingene med akademiske forlag. De fem nordiske konsortiene står alle bak LIBERs prinsipper.

Publisert 7. feb. 2018 09:42

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

Publisert 7. feb. 2018 09:42

Denne nettsida beskriver prosessen i 2017 for å få eit tidsskrift vurdert for perioden 2018—20. Tidsskrifta for perioden er valt ut, og det er såleis ikkje lenger mogleg å søke støtte.

Publisert 27. nov. 2017 11:06

Publiseringskomiteén for hum-sam-tidsskrift har tatt en avgjørelse på hvilke tidsskrift som skal få støtte for perioden 2018-2020.

Publisert 16. nov. 2017 15:23

I januar 2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av Uninett. Det vil derfor bli møte for konsortiedeltagere som en del av BIBSYS-konferansen 20. og 21. mars 2018.

Publisert 1. okt. 2017 21:15

In 2017 a selection of key Norwegian language journals in social sciences and humanities was flipped to Open Access. A consortium has been established to select and provide funding for journals on a three year basis.

Publisert 16. mai 2017 15:17

LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.

Publisert 16. mai 2017 14:12

Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene skal etableres for en periode på tre år fra 2018, og utvelgelse av tidsskrift for denne perioden starter før sommeren.

En faglig publiseringskomité er etablert, og vil være sentral i arbeidet med å velge ut de tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2018. Utvelgelsen vil bli foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen vil forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 26. apr. 2017 14:25

CERES har formidlet krav for avtalevilkår i innledende møter med utgiverne.

Publisert 27. jan. 2017 10:59

Cristin fusjonerte med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) 1. januar 2017 og den nye organisasjonen har fått navnet CERES.

Publisert 5. okt. 2016 14:58

CRIStin har beslutta å ikkje halde sommarmøte i 2017.

Publisert 5. sep. 2016 14:39

– og det betyr mellom anna informasjon om prisar for neste år, reforhandling av somme avtalar og eit par viktige fristar.