2019

Sist endret 18. juli 2019 13:38 av solveiwi@uio.no

Kunnskapsdepartementet har bede Unit, i samarbeid med Noregs forskingsråd og Universitets- og høgskolerådet, om ei utreiing av «rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpne vitenskapelige publikasjoner og datasett i Norge, herunder spørsmål om forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og problemstillinger knyttet til bruk av cc-lisenser.»

Sist endret 22. feb. 2019 12:46 av solveiwi@uio.no

Den europeiske universitetsorganisasjonen EUA har tatt initiativ til en internasjonal konsekvensutgreiing av innføring av åpen publisering av all offentlig finansiert forskning. Statsråd Iselin Nybø lover at regjeringen vil gi støtte til denne undersøkelsen.

Sist endret 3. mai 2019 13:26 av solveiwi@uio.no

Det har vore mykje merksemd om den nye Elsevier-avtalen, og vi i Unit har fått mange spørsmål frå media og frå biblioteka. Vi har derfor oppretta ei nettside der vi har lista opp hovudtrekka i avtalen. Denne sida har òg tekst som freistar å forklare avtalen, basert på spørsmåla vi har fått. Her finn de òg lister over titlar med lesetilgang og kva for tidsskrift forskarane kan og ikkje kan publisere i.

Sist endret 11. jan. 2019 12:54 av solveiwi@uio.no
Sist endret 9. juli 2019 11:02 av solveiwi@uio.no

Eit særs godt forhandlingsresultat gjer at det no foreligg ein intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegner av norske forskingsinstitusjonar. Den nye avtalen er treårig og gjeld frå 2020.

Sist endret 25. apr. 2019 09:28 av solveiwi@uio.no

I samband med at stadig fleire forskingsresultat blir publisert ope, har det dukka opp ei rekkje nye termar. På bloggen The Scholarly Kitchen søkjer professor Lisa Janicke Hinchcliffe å svare på desse spørsmåla:

Kva er ein les og publiser (read and publish)-avtale?

Er avtalen Plan S-kompatibel (Plan S-compliant)?

Kva gjer ein avtale til ein overgangsavtale (transformative agreement)?

Sist endret 12. mars 2019 12:08 av solveiwi@uio.no

Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Sist endret 31. mai 2019 10:22 av solveiwi@uio.no

Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlision S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

Sist endret 26. sep. 2019 09:02 av solveiwi@uio.no

På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Sist endret 15. mars 2019 14:14 av solveiwi@uio.no

Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

Sist endret 23. apr. 2019 14:33 av solveiwi@uio.no

Noreg er først ute med å gå i partnarskap med Elsevier om ein pilotavtale som gjer det mogleg for norske forskarar å publisere ope (open access) i dei aller fleste av forlaget sine tidsskrift.