Begrepsavklaringer

Her gjør vi rede for sentrale begreper i arbeidet med lisenser for bibliotekkonsortier.

(Temabilde: colourbox.com)

 

Big Deal

Big Deal er den mest utbredte konsortiemodellen. Her får institusjonen tilgang til (vanligvis) alle titler utgitt av en utgiver. Prissettingen går gjerne ut på at institusjonen fortsetter å betale avgiften for de enkeltabonnementene som den hadde fra før hos denne utgiveren (se core subscriptions), pluss en tilleggsavgift for å få tilgang til hele pakken.

Prisstigning for hele pakken er avtalt på forhånd og regulert i en konsortieavtale, som oftest har flerårig varighet.


Core Subscriptions / Core Holdings (historiske abonnementer)

Begrepene core subscriptions eller core holdings brukes litt om hverandre, alt etter hvilken leverandør man snakker med.

En konsortieavtale gjelder vanligvis tilgang til alle (eller nesten alle) tidsskrifter som et forlag gir ut, ofte definert i ulike pakker. En institusjon som melder seg inn i en konsortieavtale abonnerer gjerne på et utvalg med enkelttitler fra før hos den respektive utgiveren. Det er denne samlingen med enkelttitler som refereres til som core subscriptions eller core holdings. For å få tilgang til pakkene som inngår i en konsortieavtale, setter utgiver ofte krav til institusjonen om at disse enkeltabonnementene må beholdes.

Avgiften for deltagelse i konsortieavtalen deler seg da i to:

  • avgift for enkeltabonnementene som beholdes ("core subs fee")
  • avgift for å få tilgang til alle titlene som finnes i pakken ("top up fee")

Se også rutiner for håndtering av core subscriptions

Se også Big Deal.


FTE

Fulltidsekvivalenter, eller årsverk. et sentralt begrep når man skal beregne priser i konsortieavtalene. De fleste avtaler bruker FTE som basis for å beregne riktig pris for deltagerne. Det vil ofte variere fra avtale til avtale hvordan FTE skal beregnes, og det vil også variere fra sektor til sektor hvilken type FTE som skal legges til grunn for
prisberegningen.

Slik regner vi ut FTE


Proratet pris

Priser for lisensene gjelder alltid hele kalenderår. Noen leverandører gir proratede priser ved innmelding i avtaler sent i året. Dette betyr at prisen tilpasses det antall måneder som står igjen av kalenderåret ved innmeldingstidspunkt - altså fullpris dividert med 12, og multiplisert med antall gjenstående måneder av kalenderåret.

 

Publisert 27. okt. 2017 13:18 - Sist endret 6. juli 2018 14:00