Generell introduksjon

Denne delen gir en kort introduksjon til lisensavtaler for bibliotekkonsortier generelt, samt litt om de lisensavtalene som Unit administrerer. Du vil også finne en beskrivelse av de prosjektene Unit deltar i og den årlige konferansen som vi organiserer for konsortiedeltagerne.

(Temabilde: colourbox.com)

Units gruppe for lisenser og åpen tilgang (LÅT)

Fra 1. januar 2018 ble CERES slått sammen med BIBSYS og deler av UNINETT for å danne Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Det nye direktoratet har kontorer i Trondheim og Oslo, hvor hovedkontoret er lagt til Trondheim. Det er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er ingen kommersiell leverandør.

Gruppe for lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) er den gruppen som arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur. Herunder har de rollen som nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang (Open Access), og de fremforhandler og administrerer lisensavtaler på elektroniske forskningsressurser på vegne av fag- og forskningsbibliotek i Norge.

Samtidig som at LÅT administrerer 39 avtaler på lisensbelagte forskningsressurser, arbeider de for å øke tallet på artikler som publiseres åpent. På sikt er det aktuelt å helt eller delvis snu lisensavtalene om til avtaler som gir åpen tilgang istedenfor, slik at betalingsmuren som i dag eksisterer for lesetilgang blir fjernet.


Hvorfor bibliotekkonsortier for lisens på forskningsressurser?

Et konsortium er fellesskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltagerne i konsortiet. LÅT-konsortiene er et samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til forskere og studenter i Norge.

Fordelene med et konsortium for vår del er at vi i fellesskap oppnår bedre betingelser når vi forhandler med forlagene enn det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, men også andre betingelser som elektronisk fjernlån, utskrifter, med mer. Andre fordeler, som knytter seg til at flere konsortier er samlet hos Unit LÅT, er at det bygges opp kompetanse som flere institusjoner drar nytte av. Dette gjelder spesielt forhandlinger og avtaleinngåelse. Sentral administrasjon muliggjør en kompetanseoppbygging, og det er et godt forhandlingskort at en sentral instans organiserer mye av arbeidet med avtalene og ikke minst betalingen av avtalen.

Alle de nordiske landene har nasjonale bibliotekkonsortier for lisensavtaler. I Sverige heter det BIBSAM og er organisert under Kungliga Biblioteket. I Danmark administreres konsortieavtalene under Det Kongelige Bibliotek. Island og Finland har tilsvarende. Vi har et nordisk samarbeid med månedlige skype-møter og et årlig, fysisk møte hvor vi deler erfaringer.


Hvem er med i våre avtaler?

Vi har tilsammen 127 deltagende institusjoner i LÅT-konsortiene. Disse er fordelt på
følgende sektorer:

  • Universiteter og høgskoler
  • Forskningsinstitutter
  • Helseforetak
  • Offentlige organer
  • Folkebibliotek

Enkelte ganger kommer det inn forespørsler om deltagelse fra nye typer institusjoner - og spørsmålet om vedkommende institusjon kvalifiserer seg til å være en potensiell LÅT-institusjon må avgjøres ved en nærmere evaluering av det enkelte tilfellet.


Hvordan inngå en ny avtale?

Vi fremforhandler bare avtaler som er etterspurt fra deltagerne. Som tommelfingerregel må vi ha innmeldt interesse fra minst tre institusjoner for at vi skal gå videre og forhandle frem en ny avtale. Om man ønsker å melde inn forslag til ny avtale, gjør man dette ved å ta kontakt på vår e-postadresse: konsortieteamet@cristin.no.


Prosjekter

Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 

 


Den årlige konferansen for LÅTs konsortiedeltagere

Fra 2018 har vi arrangert LÅT-konferansen som en del av BIBSYS-konferansen. Hensikten med arrangementet er at konsortiedeltagerne skal ha en arena for å møte hverandre, møte leverandørene og å møte oss. På denne konferansen har vi alltid en intern del av programmet hvor vi gir en statusoppdatering hvordan det har gått med forhandlingene, informasjon om rutiner og og annet som kan være nyttig å vite for konsortiedeltagerne. Konferansen har utstilling hvor leverandørene har stands, og vi regner denne utstillingen som en viktig del av konferansen.

 

Publisert 27. okt. 2017 13:18 - Sist endret 22. aug. 2019 12:18