Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Prosjekt Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Bibliometri er metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra rent statistiske kriterier. De to viktigste metodene er siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.

Prosjektet er delt i to faser:

 1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase ut 2019)
 2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2021)

Status

Vi avslutter i disse dager en anbudskonkurransesom har tre deler:

 • Anskaffelse av verdensdata med siteringer
 • Bibliometrisk analyseverktøy
 • Importdata til Cristin

Forhandlinger er gjennomført og endelig tilbud er evaluert. Beslutningen kommer før jul.

Det er åpnet for at vi kan ha flere leverandører på hvert enkelt punkt.

Veien videre

 • Etablere konsortieavtalene for verktøy SciVal/InCites:
  • Kommunisere avtalene
  • Gjennomføre påmelding til avtalene
 • Importere og tilrettelegge data
 • Tilgjengeliggjøring av data
 • Planlegge for permanent tjenestetilbud