Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Bibliometriforum

Hold av datoen 4. mars. Mer informasjon kommer medio januar.

Prosjekt Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Bibliometri er metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra rent statistiske kriterier. De to viktigste metodene er siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.

Prosjektet er delt i to faser:

 1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase ut 2020)
 2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2021)

Status

Vi signerer i disse dager fire avtaler:

 • Levering av verdensdata med siteringer fra Clarivate (WOS)
 • Konsortieavtale på tilgang til Bibliometrisk analyseverktøy med både Clarivate (InCites) og Elsevier (SciVal)
 • Levering av importdata til Cristin fra Elsevier (Scopus)

Mer informasjon om konsortieavtalene sendes ut medio januar.

Veien videre

 • Etablere konsortieavtalene for verktøy SciVal/InCites:
  • Kommunisere avtalene
  • Gjennomføre påmelding til avtalene
 • Importere og tilrettelegge data
 • Tilgjengeliggjøring av data
 • Planlegge for permanent tjenestetilbud