Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Prosjekt Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Bibliometri er metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra rent statistiske kriterier. De to viktigste metodene er siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.

Prosjektet er delt i to faser:

  1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase ut 2018)
  2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2020)

Status

Anbud er i ferd med å bli utlyst på Doffin. Anbudet har tre deler:

  • Anskaffelse av verdensdata med siteringer
  • Bibliometrisk analyseverktøy
  • Importdata til Cristin

Det er åpnet for at vi kan ha flere leverandører på hvert enkelt punkt.

Veien videre

  • Forberedelse til kvalitetstesting av data. I anbudet har vi bedt om fullstendige datasett for årgangene 2014 og 2015 til kvalitetstesten. Testen blir gjennomført i løpet av juni - august. 
  • Kvalitetstest av bibliometrisk analyseverktøy gjennomføres som et seminar 21. og 22. august. Invitasjon til å delta på testen av verktøyene vil bli sendt ut til norske forskningsinstitusjoner. 
  • Forhandling med leverandørene i slutten av august/begynnelsen av september.
  • Planlegging av neste faste som er etablering av permanent tjenestetilbud, starter som del av seminaret med test av biblometriverktøy.